Sinds de introductie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 hebben medewerkers bij beëindiging van een contract recht op een transitievergoeding. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat direct bij ingang van het dienstverband. Ook medewerkers die ziek-uit-dienst gaan hebben recht op een transitievergoeding.

Werkgevers die na de 104 weken WIA-wachttijd afscheid (moeten) nemen van een medewerker hebben vanaf 1 april 2020 recht op compensatie voor de te betalen transitievergoeding. Deze handleiding is bedoeld om werkgevers handvatten te geven bij het aanvragen van de compensatie.

Wanneer komt u in aanmerking voor de compensatie?

 • bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid;
 • bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst van rechtswege bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid.

Dit zijn veelal de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid eindigen en de ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Wanneer kunt u de compensatie aanvragen?
Om antwoord te geven op deze vraag dient er onderscheid gemaakt te worden tussen twee situaties. Vanaf april 2020 is het mogelijk om de compensatie aan te vragen bij het UWV voor zowel nieuwe aanvragen als ook alle betaalde transitievergoedingen bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid tussen 1 juli 2015 en april 2020.

Transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020
Vanaf 1 april 2020 kunt u de compensatie bij het UWV aanvragen tot uiterlijk 30 september 2020. Het UWV verwacht voor deze aanvragen maximaal 6 maanden nodig te hebben om een beslissing te nemen en de compensatie uit te betalen. Deze regeling vervalt uiterlijk 1 januari 2022.

Transitievergoedingen na 1 april 2020
Voor alle betaalde transitievergoedingen na 1 april 2020 kunt u de compensatie binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding aanvragen. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om de transitievergoeding in termijnen uit te betalen, dan kunt u de compensatie binnen 6 maanden na de laatste betaling aanvragen. Het UWV verwacht binnen 8 weken een beslissing te nemen en de compensatie uit te betalen.

Voor welke kosten krijgt u compensatie?
U krijgt compensatie voor de betaalde transitievergoeding inclusief de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. Deze transitie- en inzetbaarheidskosten dienen wel te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 7:673, zesde lid. BW en het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.
De compensatie geldt dus alleen als een werkgever minimaal 104 weken het loon heeft doorbetaald. Medewerkers die binnen die periode ziek-uit-dienst gaan is er géén compensatie van de te betalen transitievergoeding.

Beperkingen

  • De compensatie van de transitievergoeding is gebaseerd op de wettelijk verschuldigde transitievergoeding op de laatste dag van het einde van de loondoorbetalingsplicht.
  • De compensatie van de transitievergoeding is nooit hoger dan het wettelijk gemaximeerde bedrag.
  • De compensatie van de transitievergoeding is nooit hoger dan het brutoloon (exclusief werkgeverslasten) dat tijdens de loondoorbetalingperiode is betaald.
  • De compensatie van de transitievergoeding bij een eventuele loonsanctie (3e jaar loondoorbetaling), wordt tot het reguliere einde van de loondoorbetalingsplicht vergoed. Het 3e jaar, dat zorgt voor een hogere transitievergoeding, is voor rekening van de werkgever.

Aan te leveren informatie
Het UWV stelt een formulier voor de aanvraag van de compensatie voor u beschikbaar. Daarnaast
moet aanvullende documentatie aangeleverd worden. Hieronder treft u een overzicht van benodigde
documentatie:

  • arbeidsovereenkomst;
  • bewijs voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst:
   – beschikking van het UWV met toestemming voor ontslag;
   – beschikking van de kantonrechter;
   – beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • bedrijfsartsverklaring;
  • het tijdens ziekte betaalde loon (a.d.h.v. loonstroken);
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Deze informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig en/of correct is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit (in)direct gebruik van informatie uit deze nieuwsbrief.

Wil je meer weten? Wij helpen je uiteraard graag met al je vragen. Neem daarvoor even contact met ons op. Of download het pdf dat door het UWV is opgesteld.